Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.2.2019)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2019

Lutomiersk, dnia 13-02-2019r.

 

Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

 

Gmina Lutomiersk, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.2.2019) unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, w związku z art. 7 ustawy.

Uzasadnienie

Zamawiający wskazując termin realizacji zamówienia nie uwzględnił konieczności uzyskania przez potencjalnych Wykonawców zezwoleń od zarządców dróg na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na poszczególnych liniach komunikacyjnych oraz uzyskania zgód na korzystanie z przystanków na poszczególnych liniach. Skutkiem tego postępowanie stawiało w nierówności podmioty posiadające właściwe zezwolenia i zgody oraz te, które takich dokumentów nie posiadają. Z kolei wybór Wykonawcy, który nie posiada właściwych zezwoleń i zgód spowodowałby, iż faktycznie nie mógłby on świadczyć zamówienia.

Z kolei przesunięcie terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do uzyskania właściwych zezwoleń i zgód nie jest możliwe, gdyż Zamawiający jest zainteresowany podpisaniem umowy z zawartym w niej terminem realizacji od czasu wskazanego w siwz. Ponieważ świadczenie usług – w świetle powyższego – jest w tym terminie niemożliwe zdecydowano, iż postępowanie – jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą – należy unieważnić.