Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.17.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2019

Lutomiersk, dnia 15-02-2019r.

  

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Gmina Lutomiersk, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.17.1.2018) unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 Uzasadnienie

Postępowania postanowiono unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ze względu na zaistnienie niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania polega na tym, iż wybrany Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie podpisał umowy.