Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2019

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego lub platformą. 

Wejście na platformę e-Zamawiający za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie, następuje poprzez link:

https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została umieszczona poniżej oraz na w/w platformie.

Lutomiersk, 17 czerwca 2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk”

numer postępowania: RRGiZP.271.9.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. JANTAR 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030, Rzgów

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ ( „Cena” – waga 90,00%, „Dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych” – waga 10,00%, )

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

  1. JANTAR 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030, Rzgów

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 90,00)

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych” (waga 10,00)

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie

1.

JANTAR 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030, Rzgów

90,00

10,00

100,00