Komunalizacja mienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2016

Lutomiersk, dnia 02.08.2016 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Lutomiersk  zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) informuje, iż w dniach od 02.08.2016 do 02.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny.

Spis obejmuje:

Grunt stanowiący teren zabudowany- siedlisko mieszkalne, obręb ewidencyjny Babice  -  działka nr 196   o pow. 0,3940  ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia   w wyżej podanym terminie w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

      

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

 /-/ Tadeusz Rychlik

Autor: Justyna Wiśniak

Pliki do pobrania