Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2017

Lutomiersk, dnia 31 lipca 2017r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu                   o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk (znak sprawy: RRGiZP.271.1.4.2017).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

 

Firmę Usługowo-Handlową „RUBIKON II” Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 26-650 Kielce, która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji – oferta nr 4.

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena brutto (ogólna punktacja) – 100%

1.

P.T.H.U. Agatom Tomasz Paź, Przanowice 100, 95-040 Koluszki

110 460,-

97,77

2.

Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

138 700,-

77,87

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98-332 Rząśnia

127 400,-

84,77

4.

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

108 000,-

100