Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2017

Lutomiersk, dnia 28-09-2017r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk (znak sprawy: RRGiZP.271.1.5.2017).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

 

Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom,

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji – oferta nr 1.

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena brutto (ogólna punktacja) – 100%

1.

Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

113.493,60

100,00

2.

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

118.602,00

95,69