Przebudowa drogi w Stanisławowie Nowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2017

Lutomiersk, dnia 12-10-2017r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn, Przebudowa drogi w Stanisławowie Nowym (znak sprawy: RRGiZP.271.1.6.2017).

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

 

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE,

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji (w tym kryterium cena oferty – 60 pkt i w kryterium gwarancji na roboty budowlane –  40 pkt) - oferta nr 1

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

560.068,20

36 m-cy

60,00

40,00

100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

S.A.

UL. ŁÓDZKA 108

99-200 PODDĘBICE

628.712,04

36 m-cy

53,45

40,00

93,45