Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W MIEJSCOWOŚCI WRZĄCA, GMINA LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

Lutomiersk, dnia 11-01-2018r.

 

Gmina Lutomiersk, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W MIEJSCOWOŚCI WRZĄCA, GMINA LUTOMIERSK unieważniono.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Uzasadnienie

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Oferenta

Cena oferty w zł.

1

ZPHU Import-Export Kromar Marian Krotla

42-161 Starokrzepice

ul. Oleska 280

12.643.624,97

2

Korporacja Budowlana DARCO

ul. Garbarska 53

26-600 Radom

10.834.287,00

 

W związku z tym, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 6.472.406,41zł.), przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną, postanowiono unieważnić postępowanie w oparciu o przesłankę unieważnienia wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.