2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

 

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy /roboty budowlane

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (ubruttowiona)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

"Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów" - etap I, II i III

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

624 630zł.

I kwartał 2017r.

2

Przebudowa odcinka drogi w Puczniewie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

200 000zł.

I kwartał 2017r.

3

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk

dostawy

przetarg nieograniczony

650 000zł.

II kwartał 2017r.

4

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina

Lutomiersk

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

5 995 641zł.

III kwartał 2017r.

5

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki o nr ewid. 188

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

360 000zł.

II kwartał 2017r.

6

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

usługi

przetarg nieograniczony

938 000zł.

I kwartał 2017r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski