"BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

UWAGA! - w dalszej części strony znajdują się odpowiedzi na pytania Wykonawców, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z informacją o zmianie terminu składania ofert

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 526006-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Gmina Lutomiersk: "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, OBJĘTEGO PRIORYTETEM 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ”, ZAWARTEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lutomiersk, krajowy numer identyfikacyjny 73093466000000, ul. Pl. Jana Pawła II 11 , 95083 Lutomiersk, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6775011 w. 118, e-mail zp@lutomiersk.pl, faks 436 775 094.
Adres strony internetowej (URL): www.lutomiersk.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.lutomiersk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lutomiersk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II Nr 11, 95-083 Lutomiersk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU
Numer referencyjny: RRGiZP.271.4.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Roboty budowlane obejmujące wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z naturalnej trawy „z rolki” z wykorzystaniem istniejących warunków, wykonanie bieżni poliuretanowej czterotorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal i wzwyż, montaż trybun systemowych oraz oświetlenia solarnego w Lutomiersku na działce nr 577. Działka nr 577 - na której projektuje się inwestycję pozostaje we właściwości Gminy Lutomiersk. Przedmiotowy teren jest ogrodzony i jest obecnie użytkowany w charakterze zgodnym ze stanem projektowanym tzn. w otoczeniu projektowanego boiska i bieżni znajduje się boisko do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej, oraz boisko do piłki plażowej o nawierzchni piaskowej. 3.1.1. Zamawiający żąda przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru próbki trawy planowanej do ułożenia na boisku oraz właściwy certyfikat (deklarację zgodności) określający skład gatunkowy trawy przed jej wbudowaniem. Wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie zawierała rozbicie na poszczególne elementy z tabeli elementów scalonych z kosztorysu Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest załączyć niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów. 3.1.2. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i prądu. Koszty zużycia wody i prądu oraz koszty związane z zainstalowaniem właściwych liczników/podliczników zużycia ponosi Wykonawca. 3.1.3. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszenia robót budowlanych znak: AB. 6743.160.2016.GL z dnia 03-06-2016r., przyjętego bez uwag i sprzeciwu przez Starostę Pabianickiego. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dokumentację projektową - opis techniczny wraz z rysunkami - zał. 7 do SIWZ, b) Przedmiar robót-- zał. 8 do SIWZ, c) Wypis i wyrys z planu - zał. nr 9 do SIWZ, d) STWiORB - zał. nr 10 do SIWZ. e) Zaświadczenie – zał. nr 11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111213-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli: Wykonawca posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmujących (każdy z nich) swoim zakresem: 1) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. boiska do piłki nożnej) wykonanego w technologii nawierzchni z trawy naturalnej „z rolki” (powierzchnia trawiasta min. 5000m2 każdy) oraz 2) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. bieżnia, boisko, kort) wykonanego w technologii nawierzchni sztucznej poliuretanowej; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Co najmniej dwie wskazane w wykazie realizacje mogą obejmować łącznie obiekt sportowo-rekreacyjny z nawierzchnią z trawy naturalnej i inny obiekt z nawierzchnią sztuczną poliuretanową bądź osobno dwa obiekty trawiaste i dwa obiekty z nawierzchnią poliuretanową. Łącznie Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu dwóch obiektów z nawierzchnią z trawy naturalnej i dwóch obiektów z nawierzchnią poliuretanową. Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 4b do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
gwarancja na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 1 ust. 1 ze względu na: a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub c) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane lub wstrzymane). 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, a2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: b1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: c1) na podstawie postanowień umownych, c2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d. polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 lit. c). 7. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 8. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 9. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

=========================================================================================================================
 

 

Lutomiersk, dnia 16-03-2018r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

 

Niniejszym informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn. "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU.

 

Poniżej, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytania z dn. 13-03-2018r.

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej w punkcie 5.2.4 podaje że zastosowana nawierzchnia poliuretanowa bieżni powinna składać się z dwóch warstw tj. 8mm SBR oraz 8mm EPDM układanej maszynowo (łącznie 16mm).

Przekroje bieżni wskazują na nawierzchnię typu NATRYSK o grubościach 10mm SBR oraz 2mm EPDM instalowanej poprzez natrysk strukturalny.

Specyfikacja techniczna, która jest integralną częścią dokumentacji projektowej wskazuje nawierzchnię ELTAN N na warstwie stabilizującej ELTAN PET. Takie określenie przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne gdyż wskazuje z nazwy jedynego producenta nawierzchni poliuretanowej, firmę Interchemol.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikacje zapisów dokumentacji projektowej i uznanie jako minimalnych parametrów nawierzchni typu NATRYSK tj.:

Grubość nawierzchni

 
 

Min. 13 mm

Wydłużenie przy zerwaniu

78% - 82%

Wytrzymałość na rozciąganie

0.58 - 0.62 MPa

Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C

38 - 42 %

Współczynnik tarcia kinetycznego

0.54 - 0.56

Odkształcenie pionowe

2.0 - 2.4 mm

 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

 

parametr

wartości w mg/l

DOC - po 24 godzinach

39

ołów (Pb)

< 0,001

kadm (Cd)

< 0,0002

chrom (Cr)

< 0,001

chrom VI (CrVI)

< 0,008

rtęć (Hg)

< 0,001

cynk (Zn)

0,3

cyna (Sn)

< 0,02

 

Oraz w celu możliwości weryfikacji jakości nawierzchni wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty przetargowej dokumentów jak niżej:

 1. Certyfikat produktu IAAF
 2. Certyfikat Class 1 IAAF
 3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiającego
 4. Atest Higieniczny PZH
 5. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
 6. Autoryzacja producenta systemu
 7. Karta techniczna systemu
 8. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014
 9. Badania na obecność WWA

 

Odpowiedź Zamawiającego

na nawierzchnię bieżni należy zastosować nawierzchnię poliuretanową typu NATRYSK

W całej dokumentacji w tym w Specyfikacji Technicznej wykreśla się nazwę własną ELTAN N I ELTAN PET oraz inne nazwy zapisane jedynie jako przykładowe.

 

Przyjmuje się:

 1. minimalna grubość nawierzchni 13 mm. - grubość warstwy nośnej (elastyczna) min. 10 mm, grubość warstwy użytkowej min. 3 mm
 2. Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej zgodne z normą PN-EN 14877:2014. -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu)
 3. bezpieczeństwo ekologiczne powinno być zgodne z DIN 18035-6:2014. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
 4. zastosowane materiały powinny spełniać wymagania zawarte w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) tj. powinny posiadać:

- Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu) lub IAAF (profesjonalne obiekty lekkoatletyczne), lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;.

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

 

Pytanie nr 2

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o podanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej jaką należy zainstalować na obiekcie w Lutomiersku.

 

Odpowiedź Zamawiającego

wielkość powierzchni nawierzchni poliuretanowej wynosi

dla bieżni 4 torowej - 2108,56 m2

dla rozbieżni do skoku wzwyż - 353,25 m2

dla skoczni do skoku w dal - 47 m2 (wliczona w powierzchnię bieżni )

Łączna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi : 2461,81 m2

 

w pozycji 27-34 wartość przedmiaru zmienia się na: 2461,81.

 

Pytania z dn. 15-03-2018r.

 

Pytanie nr 1

Zamawiający podaje wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie technicznej:

 

Wykonawca posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmujących (każdy z nich) swoim zakresem: 1) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. boiska do piłki nożnej) wykonanego w technologii nawierzchni z trawy naturalnej „z rolki” (powierzchnia trawiasta min. 5000m2 każdy) oraz 2) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. bieżnia, boisko, kort) wykonanego w technologii nawierzchni sztucznej poliuretanowej; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Co najmniej dwie wskazane w wykazie realizacje mogą obejmować łącznie obiekt sportowo-rekreacyjny z nawierzchnią z trawy naturalnej i inny obiekt z nawierzchnią sztuczną poliuretanową bądź osobno dwa obiekty trawiaste i dwa obiekty z nawierzchnią poliuretanową. Łącznie Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu dwóch obiektów z nawierzchnią z trawy naturalnej i dwóch obiektów z nawierzchnią poliuretanową.

 

Tak określone wymagania są niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego – chodzi o część dotyczącą doświadczenia w zakresie trawy naturalnej z rolki.

 

Informujemy, że w ostatnich pięciu latach wybudowano niewiele boisk z trawy naturalnej z rolki, co powoduje, że znacznie zmniejsza się grupa potencjalnych wykonawców posiadających wymagane doświadczenie.

 

Powyższe wymaganie ograniczają dostęp do przedmiotowego zamówienia wykonawcom, którzy posiadają wymagane doświadczenie w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej planujących zlecić montaż nawierzchni z trawy sztucznej profesjonalnej firmie specjalizującej się montażem trawy naturalnej z rolki.

 

Określone w SIWZ wymagania dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia spowodują znaczne ograniczenie konkurencyjności, co wpłynie na zwiększenie wartości zamówienia a to nie jest w interesie Zamawiającego ponieważ podniesie wartości ofert.

 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia niezależnie na budowę i projektowanie tj.

 

Wykonawca posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmujących (każdy z nich) swoim zakresem: 1) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. boiska do piłki nożnej) wykonanego w technologii nawierzchni z trawy naturalnej „z rolki” lub dwie instalacje nawierzchni z trawy „z rolki” oraz 2) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. bieżnia, boisko, kort) wykonanego w technologii nawierzchni sztucznej poliuretanowej; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Co najmniej dwie wskazane w wykazie realizacje mogą obejmować łącznie obiekt sportowo-rekreacyjny z nawierzchnią z trawy naturalnej i inny obiekt z nawierzchnią sztuczną poliuretanową bądź osobno dwa obiekty lub instalacje trawiaste i dwa obiekty z nawierzchnią poliuretanową. Łącznie Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu dwóch obiektów z nawierzchnią z trawy naturalnej i dwóch obiektów z nawierzchnią poliuretanową.

 

Dopuszczenie ww. wniosku zapewni znacznie większą konkurencyjność w grupie doświadczonych wykonawców w przedmiotowej branży.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Postawione przez Zamawiającego warunki pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 2

Projekt podaje:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr.16mm dwuwarstwowa (podbudowa elast.z granulatu SBR gr.8mm + warstwa górna z granulatu EPDM gr.8mm)

Powyższe jest niezgodne z pozostałymi danymi projektu, które wskazują na nawierzchnię pu typu NATRYSK.

Informujemy, że nawierzchnia pu to typu NATRYSK to nawierzchnia lekkoatletyczna natomiast nawierzchnia wg ww. cytowanego opisu to nawierzchnia pu typu EPDM 2S - to inny rodzaj nawierzchni, który nie jest nawierzchnią lekkoatletyczną lecz na boiska wielofunkcyjne.

W związku z powyższym wnosimy o stosowna korektę i potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia pu typu NATRYSK.

 

Odpowiedź Zamawiającego

na nawierzchnię bieżni należy zastosować nawierzchnię poliuretanową typu NATRYSK

 

Przyjmuje się:

 1. minimalna grubość nawierzchni 13 mm. - grubość warstwy nośnej (elastyczna) min. 10 mm, grubość warstwy użytkowej min. 3 mm
 2. Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej zgodne z normą PN-EN 14877:2014. -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu)
 3. bezpieczeństwo ekologiczne - zgodne z DIN 18035-6:2014. Nawierzchnia - przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
 4. zastosowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) tj. powinny posiadać:

- Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu) lub IAAF (profesjonalne obiekty lekkoatletyczne), lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;.

 

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni;

 

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że kolorystyka nawierzchni pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Nawierzchnia powierzchni pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

 

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Tak. Termin zakończenia robót jest terminem pisemnego zgłoszenia faktycznie zakończonych robót. Nie dopuszcza się zgłaszania zakończenia robót, które nie są zakończone w całości (100% wykonania). Uporządkowanie ternu po pracach budowlanych wchodzi w zakres prac budowlanych i przed złożeniem zgłoszenia o zakończeniu robót prace te muszą być wykonane w całości.

 

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że przekazał całą posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zamówienia Wykonawcom.

 

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada właściwe dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji. Dokumenty zostały załączone do siwz.

 

Pytanie nr 7

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia iż wymaga wbudowania materiałów fabrycznie nowych. Warstwa pu natryskowa barwiona w masie.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian w treści siwz.

Zmiany redakcyjne związane z numeracją poszczególnych zapisów siwz:

- zmienia się numer ust. 3.10 na 3.10.1

- zmienia się numer ust. 7.6 na 7.5, 7.7 na 7.6, 7.8 na 7.7

- zmienia się numer ust. 12.5 na 12.5.2

- zmienia się numer ust. 13.3 (z danymi osoby uprawnionej do kontaktów) na nr 13.4

- na str. 14 siwz zmienia się numer ust. 14.5 na 15.5, 14.6 na 15.6, 14.7 na 15.7, 14.8 na 15.8, 14.9 na 15.9, 14.10 na 15.10, 14.11 na 15.11 oraz na str. 15 siwz – 14.12 na 15.12, 14.13 na 15.13, 15 na 15.14, 15.1 na pkt 1), 15.2 na pkt 2), 15.3 na pkt 3), 15.4 na pkt 4), 15.5 na pkt 5), 15.6 na pkt 6)

Wykreśla się ust. 15.4 6)

Zmienia się treść ust. 17.9 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia”.

 

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz wskazane powyżej zmiany są integralną częścią siwz. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu ofert.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert wyznacza się na 26-03-2018r. do godz. 12:00;

- termin otwarcia ofert wyznacza się na 26-03-2018r. o godz. 12:30.

W związku z powyższym zmianie ulega treść siwz w zakresie:

ust 15.14 1) który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy przesłać/składać do dnia 26-03-2018r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk.”

oraz ust. 15.14 4) który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 26-03-2018r. o godz. 12:30 w sali nr 2 Urzędu Gminy Lutomiersk.”

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wykonawcom ujednoliconą treść siwz zawierającą w/w zmiany.

 

W zawiązku z powyższym zmianie ulega treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Poniżej Zmawiający przytacza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

 

Ogłoszenie nr 500057572-N-2018 z dnia 16-03-2018 r.

Lutomiersk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526006-N-2018

Data: 02/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lutomiersk, Krajowy numer identyfikacyjny 73093466000000, ul. Pl. Jana Pawła