INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi w Prusinowicach (znak sprawy: RRGiZP.271.3.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

Lutomiersk, 08-03-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi w Prusinowicach (znak sprawy: RRGiZP.271.3.1.2018).

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (dalej uPzp) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Wysokość środków na sfinansowanie zamówienia – 282 000,- zł. brutto
  2. Wykaz złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Termin wykonania

Gwarancja

Warunki płatności

1

ZRD SP. Z O.O.

UL. PIOTRKOWSKA 276 BUD. A

93-361 ŁÓDŹ

379.291,61

29-06-2018

36 m-cy

jak w projekcie umowy – 30 dni od złożenia faktury

2

KRAL SP. Z O.O.

UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34

90-643 ŁÓDŹ

392.684,73

29-06-2018

36 m-cy

jak w projekcie umowy – 30 dni od złożenia faktury

3

LARKBUD SP. Z O.O.

UL. PIOTRKOWSKA 173 LOK. 500

90-447 ŁÓDŹ

404.547,00

29-06-2018

36 m-cy

jak w projekcie umowy – 30 dni od złożenia faktury

4

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

349.917,47

29-06-2018

36 m-cy

jak w projekcie umowy – 30 dni od złożenia faktury

 

  1. Zamawiający informuje, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ.