"BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

UWAGA! - w dalszej części strony znajdują się odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowe załączniki do siwz

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 541222-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. 

Gmina Lutomiersk"BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, OBJĘTEGO PRIORYTETEM 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ”, ZAWARTEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lutomiersk, krajowy numer identyfikacyjny 73093466000000, ul. Pl. Jana Pawła II  11 95083   Lutomiersk, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6775011 w. 118, e-mail zp@lutomiersk.pl, faks 436 775 094
Adres strony internetowej (URL): www.lutomiersk.info 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.lutomiersk.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera 
Adres: 
Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II Nr 11, 95-083 Lutomiersk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU 
Numer referencyjny: RRGiZP.271.6.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Roboty budowlane obejmujące wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z naturalnej trawy „z rolki” z wykorzystaniem istniejących warunków, wykonanie bieżni poliuretanowej czterotorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal i wzwyż, montaż trybun systemowych oraz oświetlenia solarnego w Lutomiersku na działce nr 577. Działka nr 577 - na której projektuje się inwestycję pozostaje we właściwości Gminy Lutomiersk. Przedmiotowy teren jest ogrodzony i jest obecnie użytkowany w charakterze zgodnym ze stanem projektowanym tzn. w otoczeniu projektowanego boiska i bieżni znajduje się boisko do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej, oraz boisko do piłki plażowej o nawierzchni piaskowej. 3.1.1. Zamawiający żąda przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru próbki trawy planowanej do ułożenia na boisku oraz właściwy certyfikat (deklarację zgodności) określający skład gatunkowy trawy przed jej wbudowaniem. Wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie zawierała rozbicie na poszczególne elementy z tabeli elementów scalonych z kosztorysu Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest załączyć niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów. 3.1.2. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i prądu. Koszty zużycia wody i prądu oraz koszty związane z zainstalowaniem właściwych liczników/podliczników zużycia ponosi Wykonawca. 3.1.3. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszenia robót budowlanych znak: AB. 6743.160.2016.GL z dnia 03-06-2016r., przyjętego bez uwag i sprzeciwu przez Starostę Pabianickiego. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dokumentację projektową - opis techniczny wraz z rysunkami oraz dodatkowymi wyjaśnieniami projektanta - zał. 7 do SIWZ, b) Przedmiar robót--zał. 8 do SIWZ, c) Wypis i wyrys z planu - zał. nr 9 do SIWZ, d) STWiORB - zał. nr 10 do SIWZ. e) Zaświadczenie – zał. nr 11 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45111213-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek - jeżeli: Wykonawca posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmujących (każdy z nich) swoim zakresem: 1) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. boiska do piłki nożnej) wykonanego w technologii nawierzchni z trawy naturalnej „z rolki” (powierzchnia trawiasta min. 5000m2 każdy) oraz 2) budowę lub przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (np. bieżnia, boisko, kort) wykonanego w technologii nawierzchni sztucznej poliuretanowej; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Co najmniej dwie wskazane w wykazie realizacje mogą obejmować łącznie obiekt sportowo-rekreacyjny z nawierzchnią z trawy naturalnej i inny obiekt z nawierzchnią sztuczną poliuretanową bądź osobno dwa obiekty trawiaste i dwa obiekty z nawierzchnią poliuretanową. Łącznie Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu dwóch obiektów z nawierzchnią z trawy naturalnej i dwóch obiektów z nawierzchnią poliuretanową. Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeśli w wykazie skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi Wykonawca wykaże: - że kierownik robót posiada min. 5 lat doświadczenia i że posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwa ogólnego bez ograniczeń lub równoważne z wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 4b do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 4b do SIWZ, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
16.1 Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 25.000,00zł. (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 16.2 Wadium należy wnieść najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 16.4 Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 16.5 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr RRGiZP.271.6.1.2018 w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 16.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, nr konta: 64 9279 0007 0024 0002 2000 0060 z adnotacją - wadium do postępowania – RRGiZP.271.6.1.2018. 16.7 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 16.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 16.14 UWAGA: 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 4. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 5. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 1 ust. 1 ze względu na: a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub c) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane lub wstrzymane). 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, a2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: b1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: c1) na podstawie postanowień umownych, c2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d. polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 lit. c). 7. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 8. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 9. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-23, godzina: 12:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
===============================================================================================

 

Lutomiersk, dnia 18-04-2018r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

 

Niniejszym informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn. "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU.

 

Wyjaśnienie części zagadnień poruszanych w pytaniach zawiera dokument pt. „Dodatkowe wyjaśnienia projektanta.pdf” który był załączony do siwz. Przed zadaniem pytań należy dokładnie zapoznać się z materiałami przedstawionymi przez Zamawiającego.

 

Poniżej, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytania z dn. 2018-04-14 (data wpływu 2018-04-16) Zestaw nr 1

 

1.

Po dokonaniu szczegółowej analizy udostępnionej dokumentacji projektowej stwierdzamy, że jest ona obarczona wadą uniemożliwiającą wykonanie robót w nim określonych.

Projekt przewiduje wykonanie płyty boiska z trawy naturalnej ze spadkiem jednostronnym i jednocześnie bieżni okrężnej (wokół tego boiska) ze spadkiem na zewnątrz – takie założenie projektowe jest sprzeczne z zasadami fizyki i jest niemożliwe do wykonania.

Projekt podaje sprzeczne dane:

1)

Geometria płyty będzie ukształtowana jednospadowo ze spadkiem zgodnym z
ukształtowaniem terenu tj. 0,62% w kierunku północnym.

2)

Nachylenie poprzeczne bieżni powinno wynosić 1 %, a nachylenie podłużne, mierzone w
kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie podłużne mierzy się wzdłuż
kierunku biegu na odcinkach co 50 m począwszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli
na 50 m) to nachylenie nie może przekroczyć 0,1 %. Całkowite nachylenie podłużne ma
wynosić 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleń mierzonych co 50 m, uwzględniając jego
różnice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosić 0).

3)

 

Powyższe dowodzi, że projekt jest obarczony wadą uniemożliwiającą wykonanie robót w nim określonych.

Projekt jest sprzeczny z zasadami fizyki ponieważ nie ma możliwości zachowania jednocześnie spadku jednostronnego boiska i spadku na zewnątrz bieżni okrężnej czyli okrążającej boisko.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze standardami budowy tego typu obiektów, obiekt powinien posiadać następujące cechy:

- boisko z trawy naturalnej powinno mieć spadki dwustronne tzw. daszkowe lub kopertowe – nie wykonuje się boisk o takiej powierzchni jak zamawiana ze spadkiem jednostronnym – to nie zgodnie ze standardami technologicznymi.

- bieżnia powinna mieć spadek w kierunku wewnętrznym (zgodnie z wytycznymi PZLA i IAAF) – nie wykonuje się bieżni okrężnych ze spadkiem na zewnątrz – to nie zgodnie ze standardami technologicznymi i wytycznymi lekkoatletycznymi (IAAF i PZLA).

- wewnętrzna krawędź bieżni powinna mieć odwodnienie liniowe – chodzi o sprawne odprowadzenie wody opadowej mimo przepuszczalnego dla wody systemu nawierzchni pu.

Niezbędne jest wykonanie i udostępnienie wykonawcom poprawnego projektu wolnego od wad.

W związku z powyższym wnosimy o:

- udostępnienie dokumentacji projektowej wolnej od wad umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót.

- stosowne wydłużenie terminu składania ofert o czas udostępnienia poprawnej dokumentacji projektowej i zapoznania się z nią w celu przygotowania oferty.

Należy obiektywnie stwierdzić, że obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie dokumentacji wolnej od wad a ich występowanie nie może obciążać wykonawcy.

 

2.

Projekt podaje:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr.16mm dwuwarstwowa
(podbudowa elast.z granulatu SBR gr.8mm + warstwa górna z granulatu EPDM gr.8mm)

Powyższe jest niezgodne z pozostałymi danymi projektu, które wskazują na nawierzchnię pu typu NATRYSK.

Informujemy, że nawierzchnia pu to typu NATRYSK to nawierzchnia lekkoatletyczna natomiast nawierzchnia wg ww. cytowanego opisu to nawierzchnia pu typu EPDM 2S - to inny rodzaj nawierzchni, który nie jest nawierzchnią lekkoatletyczną lecz na boiska wielofunkcyjne.

W związku z powyższym wnosimy o stosowna korektę i potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia pu typu NATRYSK.

 

3.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu bieżni ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

 

4.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

5.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

 

6.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 

7.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

8.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 

9.

Proszę o potwierdzenie, że po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót pielęgnacja trawy naturalnej nie należy do obowiązku Wykonawcy.

 

10.

Proszę o potwierdzenie, że trawa naturalna ma być wykonana wewnątrz bieżni okrężnej na boisku i zakolach z wyłączeniem strefy lekkoatletycznej na jednym półkolu z nawierzchnią pu.

 

Odpowiedzi Zamawiającego

ad. 1

roboty należy wykonać zgodnie z projektem

 

ad. 2

na nawierzchnię bieżni  należy zastosować nawierzchnię poliuretanową typu NATRYSK

W całej dokumentacji w tym w Specyfikacji Technicznej wykreśla się nazwę własną ELTAN N I ELTAN PET oraz inne nazwy zapisane jedynie jako przykładowe.

 

Przyjmuje się:

  1. minimalna grubość nawierzchni 13 mm. - grubość warstwy nośnej (elastyczna) min. 10 mm, grubość warstwy użytkowej min. 3 mm
  2. Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej zgodne z normą PN-EN 14877:2014. -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu)
  3. bezpieczeństwo ekologiczne powinno być zgodne z DIN 18035-6:2014. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
  4. zastosowane materiały powinny spełniać wymagania zawarte w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) tj. powinny posiadać:

 - Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 -02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu) lub IAAF (profesjonalne obiekty lekkoatletyczne), lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;.

 

-   Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni;

 

ad.3

nawierzchnia pu bieżni ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

 ad. 4

wymaga się stosowania materiałów nowych z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi właściwości i dopuszczenie do wbudowania

 ad. 5

zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

 ad. 6

za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 ad. 7

Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia

 ad. 8

wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone do SIWZ

ad. 9

po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót pielęgnacja trawy naturalnej nie należy do obowiązku Wykonawcy.

 ad. 10

trawa naturalna ma być wykonana w miejscach wskazanych w projekcie

 

Pytania z dn. 2018-04-14 (data wpływu 2018-04-16) Zestaw nr 2

Projekt przewiduje aby na obrzeżu betonowym była nakładka elastyczna.

Informujemy, że obrzeża z nakładką elastyczną stosuje się jedynie na do skoku w dal.

Natomiast na bieżni z nawierzchnią pu nie stosuje się nakładem elastycznych.

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania nawierzchni pu również na obrzeżu betonowym, co powoduje brak konieczności stosowania nakładki i nie będzie występowała typowa szczelina pomiędzy nawierzchnią pu a obrzeżam (nawet z nakładką).

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wykonanie nawierzchni pu również na obrzeżach betonowych zamiast nakładki.

 

Odpowiedź Zamawiającego

nakładki na obrzeżach betonowych należy zastosować zgodnie z projektem

 

Pytania z dn. 2018-04-13 (data wpływu 2018-04-16) Zestaw nr 3

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego

 ad. 1

grubość warstwy wegetacyjnej wskazano w projekcie (str.5 gr warstwy 15 cm)

 ad. 2

grubość warstwy należy wykonać jak w projekcie

 ad. 3

grubość warstwy należy wykonać jak w projekcie

 ad. 4

grubość warstwy należy wykonać jak w projekcie

 ad. 5

rezygnuje się z warstwy " piasek średni wymiana gruntów" (jest to zmiana projektanta i jest nieistotna z punktu widzenia prawa budowlanego)

 ad. 6

składowanie nadmiaru gruntów w trakcie budowy odbywać się będzie na terenie obiektu, humus w części zostanie zagospodarowany na boisku, pozostały nadmiar ziemi urodzajnej zostanie wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości ok 3km od obiektu. Pozostały nadmiar gruntu traktowany jest jako odpad i zostanie wywieziony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wartość uwzględniona w przedmiarze poz. 54).

 ad. 7 boisko będzie podlewał wykonawca do czasu odbioru. Woda do podlewania będzie kosztem Zamawiającego. Odpowiednią tymczasową instalację wodną (węże, przejściówki, polewaczki) zapewni Wykonawca na swój koszt.

 ad. 8

po odbiorze wykonanych robót, podlewanie boiska stanowi zadanie Zamawiającego.

 ad. 9

teren przedmiotowego boiska jest odpowiednio zmeliorowany.

  

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty omyłek pisarskich w treści siwz.

- w ust. 19 w pkt. Ad.2) zdanie „Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 10.” zastępuje się zdaniem „Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 40.”

- w ust. 22.5 zdanie „Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 20.3 lit. a) i e), na stronie internetowej.” zastępuje się zdaniem „Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 22.3 lit. a) i e), na stronie internetowej.”

            W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania dokonuje się korekty rys. nr 4 i rys. nr 5 stanowiących załącznik do siwz. Rysunki skorygowane – w załączeniu do niniejszego pisma.

 Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz wskazane powyżej korekty są integralną częścią siwz. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.