ZARZĄDZENIE NR 450/18 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk oraz powołania Komisji Konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 450/18

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk

oraz powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk - zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Powołuje się komisje konkursową w składzie:

1) Sylwia Kosińska-Beda – Przewodnicząca Komisji;

2) Paulina Rzetelska – Zastępca Przewodniczącej Komisji;

3) Robert Naglik – członek.

§ 3. Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk” - stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk oraz na stronie internetowej Gminy Lutomiersk (www.lutomiersk.pl).

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego- Samorządowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.