Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - utwardzenie powierzchni działki o nr ewid. 565/1 w Lutomiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Lutomiersk, dnia 05-06-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KSZTAŁTOWANIE OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI O NR EWID. 565/1 W LUTOMIERSKU” (znak sprawy: RRGiZP.271.7.1.2018).

 

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

STACH-BRUK

Szymczyk Stanisław

Piorunówek nr 12

98-105 Wodzierady

(oferta na 2)

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

TIT BRUK

Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

283.884,00

60 miesięcy

oferta odrzucona

2

STACH-BRUK

Szymczyk Stanisław

Piorunówek nr 12

98-105 Wodzierady

218.900,00

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00