"BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU (znak sprawy: RRGiZP.271.6.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2018


============================================================================================

 

Lutomiersk, dnia 11-06-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSKU (znak sprawy: RRGiZP.271.6.1.2018).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

TEL-BRUK

Radosław Telenga

ul. Czartoryskiego 13/57

42-202 Częstochowa

(oferta na 1)

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

TEL-BRUK

Radosław Telenga

ul. Czartoryskiego 13/57

42-202 Częstochowa

1.500.600,00

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00

2

TORAKOL

Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

1.749.206,42

60 miesięcy

51,47

40,00

91,47

3

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok. 6

90-130 Łódź

1.830.878,69

60 miesięcy

49,18

40,00

89,18