INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (znak sprawy: RRGiZP.271.13.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Lutomiersk, 04-07-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (znak sprawy: RRGiZP.271.13.1.2018).

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (dalej uPzp) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Wysokość środków na sfinansowanie zamówienia – 200 000,- zł. brutto
  2. Wykaz złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Termin wykonania

Warunki płatności

1

MADURA Gierasińska Anna, Kowala-Kolonia 12B, 26-624 Kowala

254.610,00

do 28-09-2018

zgodne z określonymi w siwz

2

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa, Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

214.020,00

do 28-09-2018

zgodne z określonymi w siwz

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98-332 Rząśnia

216.960,00

do 28-09-2018

zgodne z określonymi w siwz

 

  1. Zamawiający informuje, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ.