SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (znak sprawy: RRGiZP.271.13.1.2018).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

Lutomiersk, dnia 25-07-2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (znak sprawy: RRGiZP.271.13.1.2018).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 - tj:

 

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa, Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce,

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji.

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena brutto (ogólna punktacja) – 100%

1.

MADURA Gierasińska Anna, Kowala-Kolonia 12B, 26-624 Kowala

254.610,00

84,06

2.

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa, Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

214.020,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98-332 Rząśnia

216.960,00

98,64