Zawiadomienie o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutomiersk zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk /pokój nr 1 Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią/ w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniach:

od 21 sierpnia 2017 r. do 19 października 2017 r.

wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, które znajdują się na terenie Gminy Lutomiersk w następujących obrębach ewidencyjnych: Dziektarzew, Czołczyn, Żurawieniec - Leonów.

W/w plany obowiązywać będą w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.

Ponadto informuje się, że uproszczone plany urządzenia lasu stanowiły będą podstawę naliczania podatku leśnego.

W myśl treści art. 21 pkt. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości również przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia wyłożenia.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski