Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


Lutomiersk, dnia 11 czerwca 2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą

Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

 

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.), z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł. (netto).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe
i infrastruktura kultury – ZIT.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym
w branży konstrukcyjnej - inspektor wiodący oraz w branży instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej energetycznej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na następujących obiektach: budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II 13, 95-083 Lutomiersk.

 

2. Zakres nadzorowanych robót obejmuje:

Projekt pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku” dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT, dotyczy umowy nr: RPLD.06.01.01-10-0003/20-00

2.1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, zakresem obejmującym m.in.:

-        prace tynkarskie, malarskie, wykończeniowe;

-        wymiana stolarki drzwiowej;

-        remont istniejących sanitariatów;

-        modernizacja instalacji elektrycznej;

-        modernizacja instalacji c.o. w zakresie wymiany grzejników;

-        montaż wentylacji mechanicznej;

-        dostosowanie pomieszczeń obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego do modernizowanego budynku.

3. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie.

4. Dokumentacje projektowe, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik do zapytania ofertowego.

5. Zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy zawarty został w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

6. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1.      Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie od dnia podpisania umowy do dnia
30 września 2021r. (planowanego terminu zakończenia robót budowlanych).

2.      Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie realizowanej inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w czasie niezbędnym na przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

6.      W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.      Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

8.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

9.      Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

10.  Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.

11.  W ofercie należy umieścić zapis:

„Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych
w ramach projektu pn.: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”.

 

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3.      Dokument potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 nadzór nad robotami związanymi z remontem/modernizacją budynku z załączeniem dowodu określającego czy te usługi zostały wykonane należycie.

4.      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.      Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca i które będą posiadały uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej, branży sanitarnej oraz w branży elektrycznej – załącznik nr 3.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk przy Pl. Jana Pawła II 11 lub
w formie elektronicznej na adres email ug@lutomiersk.pl lub faxem nr 43 6775094, nie później niż do dnia 18 czerwca 2021r. do godziny 14:30. 

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info

 

VIII. Kryterium wyboru oferty

1.      Kryterium wyboru oferty jest cena.

2.      Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszym zapytaniu. Cena oferty – 100%.

3.      Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg. wzoru:
cena oferty najniższej liczba punktów badanej oferty = ------------------------------- x 100 cena oferty badanej.

4.      Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem punktów w następujących przypadkach:

-        Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-        Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

-        Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,

-        Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.

5.      Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

6.      Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7.      Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

8.      Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

9.      Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.

10.  Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

IX. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.      Wykonawca musi dysponować osobami, które będą posiadały uprawnienia w branży budowlanej
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.      Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 nadzór nad robotami związanymi z termomodernizacją budynku z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

 

X. Dodatkowe informacje

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Krzysztof Paczkowski

Inspektor

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Lutomiersk

43 6775011 w. 116

kpaczkowski@lutomiersk.pl