Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – znak sprawy: RIiR.271.8.2021

Lutomiersk, dnia 19 lipca 2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – znak sprawy: RIiR.271.8.2021.

 

 

Informacja

o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

  1. Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. U. z 2021r. poz. 1129 - dalej Pzp) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy CTG Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak (oferta nr 1) z uwagi na fakt, że oferta nie została poprawnie podpisana. Zmawiający dokonał weryfikacji podpisów złożonych wraz z ofertą dokumentów i stwierdził, że o ile odpis CEIDG oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału są poprawnie podpisane (profilem zaufanym), to formularz oferty złożonej nie został opatrzony podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec faktu stwierdzenia nieusuwalnej wady złożonej oferty, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
  2. Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2) w zw. z art. 266 Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.