Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STANISŁAWÓW STARY 1A

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STANISŁAWÓW STARY 1A”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11
1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk
1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STANISŁAWÓW STARY 1A”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-add739ad-2092-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197533/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 11:30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002226/05/P
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary 1A
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.lutomiersk.info/p,87,zamowienie-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://www.lutomiersk.info/p,87,zamowienie-publiczne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Kmieć.
12.2. Informacje ogólne:
12.2.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP Gminy Lutomiersk (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –
24i1qj4la4) oraz poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl.
Pozostałe postanowienia zawiera pkt 12 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") zastąpi dyrektywę o
ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.
W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania
informacji o tym, jak Pana/i dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Lutomiersk, poniżej
przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku, PI. Jana
Pawła II nr 11.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@lutomiersk.pl
Pana/i dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Gminą Lutomiersk, a Państwem na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
• marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a)
RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie
przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem
danych lub ewentualnego odwołania przez Pana/ią zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.
Pana/i dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym Administrator ma obowiązek
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub
zlecenia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku
komunalnego w miejscowości Stanisławów Stary 1A (dz. nr 2/1, obręb Stanisławów Stary). W
szczególności zakres robót obejmuje::
a) remont dachu polegający na demontażu istniejącego spróchniałego dachu i wykonaniu
nowego dachu spełniające wszystkie parametry geometryczne dachu starego,
b) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki
c) remont starego stropu - wymiana na nowy strop drewniany
d) wykonanie wieńca
e) wykonanie ścian szczytowych
f) wykonanie obróbek blacharskich
g) wykonanie orynnowania
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
h) wykonanie tynków, malowanie uszkodzonych podczas wykonywania pozostałych prac.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- Projekcie Umowy - załącznik nr 8 do SWZ,
- Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 10 do SWZ,
- Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie 305 pkt 1 w zw. z
art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w terminie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Zamawiający oceni oferty złożone kierując się następującymi
kryteriami:
1) cena oferty brutto (C) - 60 %
2) gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G) – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G)
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy
dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia w zakresie kierowania robotami, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub równoważne, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tą osobą,
- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne
kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.),
- wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobami. Informacje należy
podać w załączniku nr 6 do SWZ.
8.2. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców.
8.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w
innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej,
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on
opublikowany.
8.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z
późn .zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
8.5. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy na budowie w trakcie realizacji
robót budowlanych.
8.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SWZ).
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli
dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający
dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).
Pozostałe postanowienia zawiera pkt 9 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub równoważne, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą
osobą,. Informacje należy podać w załączniku nr 6 do SWZ.
Pozostałe postanowienia zawiera pkt 9 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - określa pkt 10 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 11 projektu
umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –
nazwa – Urząd Gminy Lutomiersk/skryta ESP) i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-16
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197533/01 z dnia 2021-09-30
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane