Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (Znak sprawy: RIiR.271.16.2021)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

UWAGA!
w dolnej części strony, w załączonych plikach, znajdują się wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego
oraz ZMIENIONE wersje dokumentów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W MIEJSCOWOŚCI WRZĄCA, GMINA LUTOMIERSK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11, 677-50-16

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W MIEJSCOWOŚCI WRZĄCA, GMINA LUTOMIERSK

 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02954e4b-582b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002226/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk

 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.lutomiersk.info/a,1837,budowa-przedszkola-z-oddzialem-zlobkowym-w-miejscowosci-wrzaca-gmina-lutomiersk-znak-sprawy-riir271162021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.lutomiersk.info/a,1837,budowa-przedszkola-z-oddzialem-zlobkowym-w-miejscowosci-wrzaca-gmina-lutomiersk-znak-sprawy-riir271162021

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. ePUAP: Urząd Gminy Lutomiersk (nazwa: 24i1qj4la4);

poczta elektroniczna: ug@lutomiersk.pl

Komunikacja oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie i instrukcji użytkowania miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datą przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania jako załącznik nr 12 do niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje Wykonawcę, że jest Administratorem jego danych osobowych.

 1. Zamawiający informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lutomiersk.pl
 2. Dane Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji umowy i w celu realizacji przez Zamawiającego zadań odnoszących się do współpracy z Wykonawcą, w tym dokonywania rozliczeń świadczeń publicznoprawnych, jak w szczególności podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca.
 3. Dane osobowe Wykonawcy będą udostępniane tylko podmiotom, którym Zamawiający ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urzędowi Skarbowemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą:

(1) organy administracji publicznej (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa;

(2) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Zamawiającego, świadczące usługi ochrony lub inne usługi związane z bieżącą działalnością Zamawiającego – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

(3) banki – w celu wypłaty wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy w przypadku ich wypłaty za zgodą Wykonawcy

na rachunek bankowy,

(4) kontrahenci Pracodawcy – w celu umożliwienia kontrahentom (potencjalnym oraz obecnym) kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Zamawiającego umów.

 1. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wykonawca ma prawo:
 3. a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych, przekazanych Zamawiającego zgodnie z Umową.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk. Obiekt zaprojektowany jest na działkach 423/2, 423/1 i 243/2, obręb Wrząca. Przedszkole dla maksymalnie 200 dzieci, składające się z 6 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziałów żłobkowych, każdy po maksymalnie 25 dzieci. W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, magazynek, ustęp oraz pomieszczenie z natryskiem. Dodatkowo przy sali zabaw dzieci młodszych w żłobku przewidziano sypialnię. W budynku przewidziano kuchnię z zapleczem oraz jadalnię. Założono przygotowanie trzech posiłków dziennie (śniadania, obiadu i podwieczorku) dla 200 dzieci. Przy głównym wejściu zlokalizowano obszerny hall z szatnią dla poszczególnych grup oraz poczekalnią dla rodziców. Dodatkowo w budynku zaprojektowano figloraj z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, techniczne, gospodarcze, magazynowe, higienicznosanitarne oraz niezbędną komunikację.

W budynku projektuje się następujące instalacje:

 • zimna woda z projektowanego przyłącza;
 • kanalizacja sanitarna z odprowadzaniem do zbiornika bezodpływowego;
 • centralne ogrzewanie (podłogowe i grzejnikowe) i ciepła woda użytkowa z kotłowni gazowej;
 • kanalizacja skrobi oraz tłuszczu odprowadzająca ścieki z zaplecza żywieniowego;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz wentylacja grawitacyjna;
 • instalacja elektryczna zasilana ze złącza kablowo-pomiarowego;
 • instalacje słaboprądowe: okablowanie strukturalne, monitoring, radiowęzeł, system sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu;
 • instalacja sygnalizacji pożaru;
 • instalacja fotowoltaiczna.

Charakterystyczne parametry techniczne:

 • Powierzchnia zabudowy 1730,04 m2;
 • Powierzchnia netto parteru 1514,14 m2;
 • Powierzchnia netto piętra 592,69 m2;
 • Powierzchnia netto razem 2106,83 m2;
 • Kubatura 10634 m3;
 • Wysokość budynku 8,55 m.

Forma architektoniczna obiektu: budynek o nieregularnym kształcie który można wpisać w prostokąt o wymiarach 52,76 x 43,96 m. Zachodnie skrzydło budynku jest dwukondygnacyjne natomiast pozostała część jest parterowa. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem. W budynku zaprojektowano trzy osobne wejścia: główne od północy, dla pracowników oraz do części kuchennej od wschodu (dwa osobne wejścia). Dodatkowo z budynku przewidziano kilka wyjść ewakuacyjnych oraz wyjście ze zmywalni.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano pochylnię przy wejściu głównym umożliwiającą dostęp do budynku. Wewnątrz nie występują żadne progi. Pomieszczenia wc przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zachowanie normatywnych wymiarów pomieszczenia oraz zastosowanie pochwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych. W budynku przewidziano windę dostosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych. Dla potrzeb ochrony ppoż. zaprojektowano zbiornik o pojemności 100 m3 wraz z punktem czerpalnym. Na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji, zaprojektowano kotłownię gazową o mocy 2x200 kW. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są za pomocą projektowanego przyłącza do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, zlokalizowanego na terenie inwestycji. Woda deszczowa rozprowadzona po terenie działki. Instalacja elektryczna zasilana ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki. Moc przyłączeniowa 95kW.

2.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:

- Projekcie umowy - załącznik nr 8 do SWZ,

- Projekcie Budowlanym – załącznik nr 9 do SWZ,

- Przedmiarach robót, które mają charakter wyłącznie pomocniczy – załącznik nr 10 do SWZ,

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 11 do SWZ.

Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 285/2015 – Pozwolenie na budowę, wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 23-09-2015r. Scan decyzji w załączeniu do SWZ. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wskazanymi w STWiORB, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

 

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331000-8 - Baterie słoneczne

 

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

 

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

 

45321000-3 - Izolacja cieplna

 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

 

45331110-0 - Instalowanie kotłów

 

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:

 1. a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

 1. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

 1. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

 1. d) zdolności technicznej lub zawodowej:

 

d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowalne i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż min. 3.000.000zł. brutto każda z nich, co potwierdzi załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać w Załączniku nr 6a do SWZ.

UWAGA:

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 

d.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek dotyczący zdolności zawodowej zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie kierowania robotami, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

 

d.2.1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 1.500.000 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, na których pełnił funkcję kierownika budowy oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważnymi,

 

- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.),

 

- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w Załączniku nr 6b do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 1. c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
 2. d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 1. a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

potwierdzającego spełnienie warunku określonego w Części II, Rozdział II SWZ, ust. 1.1 d.1)

Informacje należy podać w Załączniku nr 6a do SWZ.

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 1. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

potwierdzającego spełnienie warunku określonego w Części II, Rozdział II SWZ, ust. 1.1 d.2.1.

Informacje należy podać w Załączniku nr 6b do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:

3.1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;

(Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.)

3.2. Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2, 3 do SWZ) i jeżeli dotyczy oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 3a do SWZ);

3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 PZP (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 do SWZ;

3.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

3.5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że zamawiający może je pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Przepis, o którym mowa w zdaniu drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku spółki cywilnej może to być także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki).

Przepisy, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub do podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.

Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 100.000zł. (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.

 

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

 

3.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. gwarancjach bankowych,

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.).

 

Pozostałe informacje zawiera SWZ: Część II, Rozdział X

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

14.10.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek (zdolności technicznej) o którym mowa w Części II, Rozdział II SWZ, ust. 1.1 d.1) zostanie spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeśli każdy z Wykonawców wykaże się zrealizowaną tylko jedną robotą budowlaną. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w Części II, Rozdział II SWZ, ust. 1.1 d.1) to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.

 

14.11.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części II, Rozdział III SWZ, ust. 1 a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 12 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Gminy Lutomiersk - 24i1qj4la4) i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie współfinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pliki do pobrania