Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188 (znak sprawy: RIiR.271.14.2022)

Informacja o zabezpiecz środkach finansowych znajduje się na dole strony w załączonym pliku pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188

 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0119a9a7-0e68-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282727/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28 15:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034523/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188

 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.lutomiersk.info/a,1986,wykonanie-zaplecza-sanitarno-szatniowego-przy-boisku-pilkarskim-w-kazimierzu-na-dz-nr-ewid-188-znak-sprawy-riir271142022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.lutomiersk.info/a,1986,wykonanie-zaplecza-sanitarno-szatniowego-przy-boisku-pilkarskim-w-kazimierzu-na-dz-nr-ewid-188-znak-sprawy-riir271142022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie

zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim drogą elektroniczną przy użyciu

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty

elektronicznej. ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk (nazwa: 24i1qj4la4);

poczta elektroniczna: ug@lutomiersk.pl

Komunikacja oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do

komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów

oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie i instrukcji użytkowania miniPortalu oraz Regulaminie

ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz

do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datą przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich

przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę ich

przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy

iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk; e-mail: ug@lutomiersk.pl, tel. 43 677 50 11.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

email:

iod@lutomiersk.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;

 • w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w

zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z

Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 • podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 • w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria

ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub

Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu

realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

związanych z przetwarzaniem danych.

6) Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem

ustawowym lub dobrowolnym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188. Opracowanie obejmuje instalacje wewnętrzne zaplecza kontenerowego. Budynek kontenerowy będzie pełnił funkcję uzupełniającą dla sportu i rekreacji - będzie zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczonym dla boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową znajdujących się na tej działce. Projektowane zaplecze kontenerowe wykonane jako obiekt kontenerowy kompletnie wyposażony w urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne, ogrzewanie elektryczne. W zakres zamówienia wchodzi podłączenie kontenera do sieci elektrycznej oraz do sieci wodociągowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, zainstalowanie szczelnego zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych, wykonanie komunikacji - chodnika z kostki brukowej.

1.1.

Parametry techniczne budynku kontenerowego

Powierzchnia zabudowy - 70,00 m2

Powierzchnia użytkowa - 62,18 m2

Kubatura - 199,50 m3

Długość - 5,00 m

Szerokość - 14,00 m

Wysokość - 2,85 m

Kąt nachylenia dachu: - 3º (dach jednospadowy)

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - 2,85 m

ilość kondygnacji - 1

1.2.

Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 166/2022 – Pozwolenie na budowę, wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 19-05-2022r. Scan decyzji w załączeniu do siwz.

1.3.

Roboty budowlane ziemne będą realizowane pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych z dn. 21-07-2022r. znak WUOZ-ZA.5161.791.2022. MISP. Koszt badań archeologicznych ponosi Zamawiający. Badania zostaną przeprowadzone przed wprowadzeniem Wykonawcy na teren budowy. Wszystkie roboty ziemne wykonywane przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji podlegają nadzorowi archeologicznemu, którego koszt ponosi Zamawiający. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji udostępni archeologowi teren budowy oraz będzie uzgadniał z nim na bieżąco sposób postępowania przy robotach ziemnych.

2.

1) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:

- dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SWZ,

- specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 9 do SWZ,

- przedmiarze robót – załącznik nr 8 do SWZ,

- projekcie Umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

 

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

 

45442100-8 - Roboty malarskie

 

45410000-4 - Tynkowanie

 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

 

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

 

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:

1) cena oferty brutto (C) - 60 %

2) gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G) – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 1. c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą,

który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do

wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 11 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk - 24i1qj4la4) i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10