Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUTOMIERSK

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264352-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Lutomiersk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2021/S 100-264352
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina LutomierskAdres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 11Miejscowość: LutomierskKod NUTS: PL712 ŁódzkiKod pocztowy: 95-083Państwo: PolskaE-mail: ug@lutomiersk.pl Tel.: +48 436775011Faks: +48 436775094Adresy internetowe:Główny adres: www.lutomiersk.infoAdres profilu nabywcy: www.lutomiersk.info
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lutomiersk.info/p,87,zamowienie-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk
Numer referencyjny: RIiR.271.2.2021
II.1.2)
Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
1 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
2 / 12
II.1.4)
Krótki opis:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych gminy Lutomiersk.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 875 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)
Opis zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych gminy Lutomiersk.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania:
Zadanie 1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki – kosze, na odpady zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie: papier, metale i tworzywo oraz szkło.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe położonych na terenie gminy bez wyposażania tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.
Zadanie 2
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze.
Zadanie 3
Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutomiersk i zgodnie z regulaminem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest utworzony na placu wewnętrznym na terenie
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
2 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
3 / 12
nieruchomości pod adresem Szydłów 105a, gm. Lutomiersk. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w tym punkcie.
Zadanie 4
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne gminy Lutomiersk.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Struktura organizacyjna zamawiającego nie pozwala na koordynację i kontrolę przedmiotu zamówienia w przypadku dokonania podziału zamówienia na części i dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
4.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
4.8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4.9. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.10. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:
a) załadunek odpadów;
b) kierowanie pojazdami samochodowymi – śmieciarkami;
c) weryfikacja stanu pojemników, ewentualna ich wymiana;
d) prace dotyczące sortowania, przeładunku odpadów i ich selekcji.
Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 875 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
3 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
4 / 12
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
8. Podstawy wykluczenia
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Szczegóły znajdują się w treść SWZ w pkt 8.
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
9.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:
b.1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez wójta gminy Lutomiersk,
b.2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
b.3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b.4) wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
c.1) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN;
d) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
d.1) wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
d.2) wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
4 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
5 / 12
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
d.3) wykonawca dysponuje co najmniej:
d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania.
Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3 należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ.
W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej. Pozostałe szczegóły znajdują się w pkt 9 SWZ.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
10.1. Do oferty wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 2 ustawy dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
10.2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa się na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstawa wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Uwaga!
Dla poprawnego złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca w części IV Kryteria kwalifikacji ograniczył się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału.
10.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 10.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
10.5.1) wykazu zrealizowanych usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
5 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
6 / 12
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie usługi muszą spełniać warunki określone w pkt 9.1.1.d.1 SWZ;
10.5.2) opisu urządzeń technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia spełniania przez bazę magazynowo-transportową wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122). (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SWZ). Opis musi spełniać warunki określone w pkt 9.1.1.d.2 SWZ;
10.5.3) wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4c do SWZ). Wskazane w wykazie zasoby muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt 9.1.1.d.3 SWZ;
10.5.4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN;
10.5.5) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez wójta gminy Lutomiersk;
10.5.6) aktualnego zezwolenia lub decyzji właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
10.5.7) wpisu do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10.5.8) wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
10.5.9) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
10.5.10) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
6 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
7 / 12
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ);
10.5.11) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
10.5.12) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, a o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
— wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
10.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5:
10.6.1) w pkt 10.5.3 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, a w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w pkt 10.5.3;
10.6.2.) w pkt 10.5.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10.7. Dokument, o których mowa w pkt 10.6.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o którym mowa w pkt 10.6.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
10.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
7 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
8 / 12
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 10.7 stosuje się.
10.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
10.10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
10.11. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
10.11.1) będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;
10.11.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
10.12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
10.14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aktualne na dzień ich złożenia.
10.15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja)
10.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.1 SWZ.
10.17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
8 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
9 / 12
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.18. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.5 SWZ, przy czym:
10.18.1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.5.1 i 10.5.8 SWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1 SWZ;
10.18.2) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.5.9 – 10.5.12 SWZ składa każdy z nich.
10.19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o których mowa w pkt 9.1.1.b.1 – b.4, 9.1.1.c.1 oraz 9.1.1.d1 – 9.1.1.d.3 niniejszej SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go jeden z wykonawców samodzielnie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeśli każdy z wykonawców wykaże się zrealizowaną tylko jedną usługą odbioru odpadów komunalnych.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od daty jej podpisania, począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. Obowiązki wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 069-175561
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Gminy Lutomiersk / skryta ESP) i udostępnionego również na miniPortalu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
9 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
10 / 12
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
I. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena – 60 %;
2) aspekty środowiskowe – 40 %.
II. Zamawiający odstępuję od obowiązku wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
III. Sposób komunikacji wykonawcy z zamawiającym określa pkt 11 SWZ.
IV. Opis rodzajów form składania dokumentów określa pkt 13 SWZ.
V. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty został określony w pkt 14 SWZ.
VI. Zamawiający odstępuję od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
10 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
11 / 12
1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2.c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 2.a.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia Prezesa Izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
11 / 12
Dz.U./S S100
26/05/2021
264352-2021-PL
12 / 12
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2021
26/05/2021S100
https://ted.europa.eu/TED
12 / 12

 

 

Lutomiersk, dnia 1 czerwca 2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk - znak sprawy: RIiR.271.2.2021.

 

Informacja o sprostowaniu treści Formularza ofertowego

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) (dalej uPzp) zamawiający informuje, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską dot. sposobu zsumowania wartości Ceny oferty brutto słownie. W treści Formularza oferty Zamawiający wymagał cyt. „należy wpisać słownie wartość sumy cen z kolumny nr 4”. Poprawnie powinno być  „należy wpisać słownie wartość sumy cen z kolumny nr 6” i taki sposób  Zamawiający rekomenduje. Jednakże, jeśli okaże się, że złożone oferty będą zawierały ten błąd Zamawiający dokona poprawienia omyłki pisarskiej na podstawie art. 223 ust. 2 uPzp.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.