Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 269/24

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie gminy Lutomiersk należy składać

w terminie od dnia 9 stycznia 2024 r. do dnia 22 stycznia 2024 r.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

 1. Wnioski złożone z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lutomiersk mogą ubiegać się osoby fizyczne

lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa

własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 1. Dotacja może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku i dla których na dzień udzielenia dotacji nie ogłoszono postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.
 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % wartości inwestycji.

 

UWAGA

W ramach niniejszego naboru dofinansowane zostaną prace konserwatorskie lub roboty budowlane, na których wykonanie Gminie Lutomiersk udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Otrzymane przez Gminę Lutomiersk dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowić będzie nie więcej niż 98% dotacji udzielonej przez Radę Miejską w Lutomiersku. Zgodnie z warunkami Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Lutomiersk jako Wnioskodawca zapewni 2% udziału własnego w budżetu Gminy Lutomiersk.

 

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić dokumenty będące podstawą udzielenia

dotacji w sposób uwzględniający zasady określone w załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Wnioskodawca zapewnia zgodność realizacji zadania inwestycyjnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie. W przypadku, gdy zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny.
 2. Rekomenduje się składanie wniosków na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2

do niniejszego zarządzenia.

 1. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk. Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk. Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (43) 67-75-011 wew. 118.

 

Do pobrania: