„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W STANISŁAWOWIE STARYM” (RRGiZP.271.16.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

Lutomiersk, dnia 27-09-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W STANISŁAWOWIE STARYM” (RRGiZP.271.16.1.2018).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

 

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

(oferta na 1)

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji (w tym kryterium cena oferty – 60 pkt i w kryterium gwarancji  –  40 pkt).

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

549.700,00

36 miesięcy

60,00

40,00

100,00