Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.3.2019)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2019

Lutomiersk, dnia 15-03-2019r.

 

Do wszystkich wykonawców,

którzy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu

 

Gmina Lutomiersk, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.3.2019) unieważniono.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Uzasadnienie

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Oferenta

Cena oferty w zł.

1

KORPORACJA BUDOWLANA DARCO

UL. GARBARSKA 53

26-600 RADOM

4.486.874,93

2

Konsorcjum:

1. EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz

ul. Wojska Polskiego 27

98-200 Sieradz

2. FHU MONTER Zbigniew Cybulski

ul. Wojska Polskiego 145

98-200 Sieradz

4.527.171,21

 

W związku z tym, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 4.486.874,93zł.) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 4.000.000,00zł.), przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną, postanowiono unieważnić postępowanie w oparciu o przesłankę unieważnienia wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

                Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zamawiający zwraca wykonawcom wniesione wadia.