„TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” (część I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2019

 

Projekt pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu,
 gm. Lutomiersk” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

=====================================================================

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” (część I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku) (RRGiZP.271.12.2019).

 

Lutomiersk, dnia 25-06-2019r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Informuję, iż działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 - tj:

P.T.H.U. „VIOLBEX”

Wioletta Beczkowska

ul. Aleksandrowska 25/27

95-071 Rabień,

która uzyskała 100,00 pkt w ogólnej punktacji.

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

Oferta wycofana

2

P.I.B. HESBUD

Bechcice – Kolonia 8

95-083 Lutomiersk

927.789,98

36 miesięcy

46,14

17,14

63,28

3

Oferta wycofana

4

Przedsiębiorstwo Strzał-Trans

Piotr Strzałkowski

Mleczków

ul. Jana Pawła II nr 19

26-652 Zakrzew

838.012,90

84 miesiące

51,08

40,00

91,08

5

P.T.H.U. „VIOLBEX”

Wioletta Beczkowska

ul. Aleksandrowska 25/27

95-071 Rabień

713.400,00

84 miesiące

60,00

40,00

100,00

6

TART CLIMAT

Tomasz Janiak

ul. Św. Teresy od  Dzieciątka Jezus 100

91-341 Łódź

1.015.980,00

72 miesiące

42,13

34,29

76,42